voorwaarden

Lees onze voorwaarden

Wijze van reserveren

U kunt reserveren door uw wensen kenbaar te maken met het reserveringsformulier op de site onder het kopje 'reserveren', of onderaan iedere cursus-pagina. De reserveringen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
Aan deelnemers van de eerst binnenkomende reserveringen zal de beste, op dat moment beschikbare, accomodatie worden toegewezen.

Indien geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt contact met u opgenomen.

Binnen enkele dagen ontvangt u vervolgens een reserveringsbevestiging met daarin vermeld het totaalbedrag op basis van uw specifieke wensen, alsmede een aanbetalingsfactuur voor 20% van dit totaalbedrag. Pas nadat u genoemde 20% hebt overgemaakt, is de reservering vastgelegd.
De aanbetaling dient 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

De totale hoofdsom dient 2 maanden voorafgaand aan de eerste dag van de cursus te zijn voldaan.

Wanneer men 3 maanden voorafgaand aan de cursus, of later, reserveert, dient de aanbetalingsfactuur binnen één week na de factuurdatum te zijn voldaan.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang van de cursus of wandelweek tot stand komt, moet terstond de gehele som te worden voldaan.

Geen plaats meer?

Als de door u gewenste cursus volgeboekt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wijze van betalen

U dient betalingen over te maken op rekeningnummer 1599.76.480 van de Rabobank t.n.v. Evdaimonia te Den Haag.

Annuleringsverzekering

Wij adviseren u een annuleringsverzekering én een reisverzekering af te sluiten. Deze zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Annuleringsvoorwaarden en doorgaan van de reis.

U kunt de geboekte cursus en de geboekte accommodatie in alle gevallen kosteloos annuleren zolang Evdaimonia geen duidelijkheid kan geven over het definitief doorgaan van de cursus of wandelweek. Indien Evdaimonia die duidelijkheid wél heeft gegeven gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
De gast is dan naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de
dag van aanvang: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aanvang: 90% van de reissom;
- bij annulering op de dag van aanvang of later: de volledige reissom.

Bij cursussen is het minimum aantal deelnemers doorgaans 8 personen; bij De Wandelweek geldt een minimale deelname van 6 personen.
Evdaimonia houdt zich het recht voor om tot twee maanden voorafgaand aan de eerste dag van de cursus- of wandelweek deze te annuleren op grond van een te klein aantal deelnemers. Dat aantal verschilt per cursus en wordt door Evdaimonia in samenspraak met de docent bepaald en gepubliceerd op de site en schriftelijk, of per email kenbaar gemaakt aan de gast.
Bij een dergelijke annulering ontvangt u als deelnemer uiteraard het volledige reeds overgemaakte bedrag terug.

Evdaimonia kan genoodzaakt zijn de cursus te annuleren. Indien de oorzaak van de opzegging aan Evdaimonia respectievelijk de gast kan worden toegerekend is de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Evdaimonia respectievelijk de gast.

In-de-plaatsstelling

De gast heeft bij een annulering het recht een vervanger aan te dragen.

Aansprakelijkheid en overmacht

Evdaimonia sluit bij overmacht alle aansprakelijkheid uit.

Annulering van uw heen- en terugreis vanuit Nederland

Evdaimonia is niet verantwoordelijk voor uw heen- en terugreis naar en van Kreta.
Bij annulering hiervan, door welke reden dan ook, kunt u alleen een beroep doen op uw
annuleringsverzekering.

Afbreken van de cursus of wandelweek

Als u als deelnemer niet geheel gebruik maakt van de diensten van Evdaimonia door eerder dan bedoeld huiswaarts te keren om gezondheidsredenen of om andere redenen, of te stoppen met deelname om wat voor reden dan ook, anders dan door toedoen van Evdaimonia, vervalt uw recht op restitutie van reeds overgemaakte gelden. Voor de Wandelweek geldt dat er geen alternatief programma wordt geboden indien u om fysieke redenen niet mee zou kunnen wandelen. Dit is ter beoordeling aan degene die de wandelingen leidt.

Prijsbepaling en kortingacties

Evdaimonia bepaalt de prijzen van haar diensten op basis van de te maken kosten en een in de visie van Evdaimonia redelijke en noodzakelijke marge. Evdaimonia heeft het recht kortingen aan te bieden, teneinde voldoende deelnemers voor een cursus te genereren. De deelnemers die vóór deze kortingactie reserveerden en aanbetaalden, hebben niet het recht eveneens de dan gepubliceerde korting te ontvangen. 

Weigering deelname

Evdaimonia houdt zich het recht voor personen te weigeren als deelnemer van een wandelweek of cursus indien Evdaimonia over informatie beschikt op grond waarvan naar het oordeel van Evdaimonia voldoende duidelijk is dat de persoon geen volwaardige deelnemer kan zijn aan de wandelweek of cursus.